حمایت از حیوانات «محفلی برای تمامی انسانهای حقیقت طلب»
قفس و پرنده

زیباترین پرندگان نیز در قفس زیبا نیستند 

  

چه کوته فکرند آنان که می اندیشند باید زیباترین پرندگان هستی را در قفس نگه دارند. 

 

 آنان که با فکر بیمارشان می خواهند بالهای بلند پرواز ترین پرندگان را بچینند و در قفس افکار پوسیده شان زندانی کنند. 

 

 آنان که فرق مرغ های خانگی پدربزرگ پیرشان را با مرغ های آوازخوان باغ های بهشتی نمی دانند باید قبول کرد واذعان داشت که زیباترین پرندگان نیز در قفس زیبا نیستند  

 

زیبایی ونعمت آزادی را از خلایق خدا نباید به هیچ وجه ممکن گرفته شوند 

باجانداران خدا مهربانتر باشیم Designer: irspca.com کشتار حیوانات
0 مرغ
0 اردک
0 خوک
0 خرگوش
0 بوقلمون
0 غاز
0 گوسفند
0 بز
0 گاو و گوساله
0 جوندگان بجز خرگوش
0 کبوتر و دیگر پرندگان
0 بوفالو
0 اسب
0 الاغ و قاطر
0 شتر

اینها تعداد حیواناتی است که تا زمانیکه شما این صفحه را باز کردید توسط صنایع تولید گوشت، شیر و تخم مرغ در سراسر جهان کشته شده اند

document.write('
');